.,..jpg

 

 

 

 

HOME          OVER ONS         DIENSTEN             TARIEVEN        INFORMATIE         CONTACT

 

 

 

  

Financiële verslaggeving


Hoe een onderneming het afgelopen jaar  financieel heeft gepresteerd staat in de jaarrekening. Bovendien is het een ankerpunt voor de belastingaangifte. De jaarrekening is als het ware een samenvatting van alle financiële feiten die zich in het boekjaar hebben afgespeeld.

 

Waar bestaat een jaarrekening uit?

Een jaarrekening bestaat uit drie onderdelen: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op beide overzichten. De balans is een momentopname (foto, meestal 31 december) van de bezittingen, vermogen en de schulden van de onderneming. De winst- en verliesrekening laat zien wat de baten en lasten zijn geweest, gedurende een periode (video, meestal 1 boekjaar). De toelichting geeft inzicht hoe de cijfers van de balans en de winst- en verliesrekening geïnterpreteerd moeten worden.

>>>Terug naar vorige pagina

 

Kan ik zomaar een jaarrekening maken?

Nee, niet zomaar. Het maken van een jaarrekening vereist de nodige kennis op het gebied van financiële verslaggeving. De samenstelling van de jaarrekening is aan allerlei wettelijke voorschriften gebonden. In boek 2, titel 9 van het BW staat vermeld welke balansposten u dient te gebruiken.

>>>Terug naar vorige pagina

 

Wat is de indeling van de balans?

>>>Terug naar vorige pagina

 

Is een eenmanszaak verplicht om de jaarrekening door een accountant of een boekhouder op te laten stellen?

Nee, voor kleine ondernemingen, dus ook eenmanszaken is geen accountantsverklaring vereist, net zo min als een goedkeuring van een administratiekantoor. Echter, de toegevoegde waarde van een dergelijke deskundige zit in de zekerheid dat de cijfers volgens de wettelijke regels zijn samengesteld. Bovendien ontwijkt u het risico dat u fiscale mogelijkheden onbenut laat.

>>>Terug naar vorige pagina

 

Moet de jaarrekening gedeponeerd worden?

De volgende bedrijfsvormen hoeven niet te deponeren:
-Vof
-Eenmanszaak
-Commanditaire vennootschap
-Verenigingen en stichtingen zonder ondernemingsactiviteit
-Verenigingen en stichtingen < € 4,4 miljoen netto-omzet
-Maatschappen

De volgende bedrijfsvormen moeten wel deponeren:
-Verenigingen en stichtingen met ondernemingsactiviteiten en met ten minste € 4,4 miljoen netto-omzet
in twee opeenvolgende boekjaren.
-Naamloze vennootschappen (ook zonder activiteiten)
-Besloten vennootschappen (ook zonder activiteiten)
-Coöperaties
-Pensioen B.V.


>>>Terug naar vorige paginaWelke gegevens moet worden gedeponeerd?

Welke gegevens gedeponeerd moeten worden hangt af van de grootte van het bedrijf. Om de grootte van een onderneming te bepalen moet de jaarrekening twee achtereenvolgende boekjaren voldoen aan minimaal twee van de drie onderstaande eisen.

                                                                         Klein                Middelgroot         Groot
Activa                                                              < € 4,4 mln      > € 4,4 mln            > € 17,5 mln
Netto-omzet                                                    < € 8,8 mln      > € 8,8 mln            > € 35 mln
Gemiddeld                                                      < 50                > 50                       > 250
aantal werknemers 

                                                                        Klein                Middelgroot            Groot
Verkorte balans                                                 x
Enigszins vereenvoudigde balans                                                 x
Uitgebreide balans                                                                                                     x
Vereenvoudigde winst- en verliesrekening         x
Uitgebreide winst- en verliesrekening                                           x                             x
Beperkte toelichting                                          x
Uitgebreide toelichting                                                                 x                             x
Jaarverslag                                                                                 x                             x
Accountantsverklaring                                                                 x                             x

Pensioen- of stamrecht BV
Een pensioen- of stamrecht-BV kan volstaan met het deponeren van een accountantsverklaring. In de verklaring moet zijn opgenomen dat de rechtspersoon geen werkzaamheden heeft verricht.


>>>Terug naar vorige paginaWaarom en wanneer publicatiestukken deponeren?

Waarom?
Omdat het voor een aantal ondernemingen verplicht is. Wanneer er niet (op tijd) wordt voldaan aan de deponeringsplicht van de publicatiestukken kan de FIOD/ECD een boete opleggen. Ook kan er mogelijk een strafrechtelijke vervolging ontstaan. Tot slot omdat u als bestuurder van de B.V. bij een faillissement persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden.

Wanneer?
Het bestuur moet de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar opmaken en ter vastlegging voorleggen aan de aandeelhouders. Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen de aandeelhouders het bestuur (maximaal 6 maanden) uitstel verlenen. De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen. Normaal gesproken, is dit dus 31 juli en bij maximaal uitstel is dit 31 januari van het volgende jaar.


>>>Terug naar vorige pagina

 

 

 

 

 

KvK Handelsregisternummer 24441799    BTW-nummer NL154126330.B01    Beconnummer 580.016   
Disclaimer    Algemene voorwaarden